Termeni și Condiții

1. Aplicabilitatea contractului; suveranitate

1.1 Termenii și condițiile prevăzute în acest Contract se vor aplica relației comerciale dintre Expressoft Technology și Client pentru Produsele comandate de Client prin intermediul Magazinului on-line, pentru fiecare ordin de achiziție acceptat de Expressoft Technology. Expressoft Technology poate furniza prin acest Contract Programe, Baze de date, Echipamente, Bunuri și Servicii, cum ar fi Servicii de suport tehnic, Servicii de service, Servicii de webhosting, Servicii de acces internet și comunicații de date etc., în baza ordinului de achiziție al Clientului acceptat de Expressoft Technology.

1.2. Clientul poate transmite un Ordin de achiziție exclusiv prin intermediul Magazinului on-line, prin utilizarea Contului său. Clientul, prin lansarea Ordinului de achiziție, acceptă în mod unilateral, integral, expres și irevocabil, prevederile acestui document. Un ordin de achiziție ce emană de la Client este opozabil acestuia.

1.3. Orice Ordin de achiziție ce emană de la Client trebuie acceptat de Expressoft Technology. Orice referire la Contract include o referire la Ordinul de achiziție acceptat de Expressoft Technology. Niciun ordin de achiziție neconfirmat de către Expressoft Technology nu are valoare de Contract și nu obligă Expressoft Technology în vreun fel. Expressoft Technology va confirma un ordin de achiziție prin transmiterea către Client a confirmării scrise prin e-mail la adresa de e-mail indicată de Client, fără a fi necesară nicio confirmare de primire din partea acestuia.

1.4. Odată cu confirmarea de către Expressoft Technology a Ordinului de achiziție, acest Contract intră în vigoare și produce efecte juridice între Expressoft Technology și Client. Contractul și ordinul de achiziție acceptat de Expressoft Technology, care este parte integrantă din Contract, reprezintă întreaga ințelegere a părților.

1.5. Acest Contract va fi în vigoare pe toată durata relației comerciale a părților/ și produce efecte până la îndeplinirea obligațiilor asumate de către Părți și ulterior, pentru drepturile și obligațiile ce subzistă încetării lui. Pentru Servicii, durata Contractului este limitată la cantitatea (unitatea de măsură = 1 lună ) comandată de Client prin Ordinul de achiziție acceptat de Expressoft Technology, care în nicio situație nu poate fi mai mică de 12 luni, sau la durata necesară executării obligațiilor asumate de Expressoft Technology, în situația in care Clientul a achiziționat servicii cu o singură prestațtie. Expressoft Technology va notifica Clientul în avans cu privire la expirarea unui Contract, iar Clientul își va putea exprima intenția fermă de reînnoire sau încetare a Contractului la data aniversară a acestuia.

1.6. Pentru a accesa Magazinul on-line și a putea face Ordine de achiziție, Clientul este obligat să dețină un Cont, identificat prin nume de utilizator și parolă. Clientul trebuie să completeze în cadrul procesului de înregistrare și creare a Contului informații complete, corecte și de actualitate. Ca urmare a modificării acestor date, ulterior în cadrul procesului de administrare a profilului Contului, va prevala și va fi valabilă ultima modificare a datelor.

Clientul garantează că are dreptul de a folosi în procesul de înregistrare orice nume sau marcă de comerț și că utilizarea oricărui nume sau mărci de comerț nu încalcă dreptul unui terț. Clientul are obligația de a asigura utilizarea Contului exclusiv prin intermediul Reprezentantului.

Clientul este considerat în mod automat și pe deplin angajat de către Reprezentant și va răspunde în întregime pentru toate Ordinele de achiziție și Contractele încheiate prin Cont, orice operațiune îndeplinită de către Reprezentant fiindu-i în întregime opozabilă. Persoana fizică care utilizează Contul declară pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevazută de Codul Penal pentru fals în declarații, că a adus la cunoștință Clientului această clauză și că este reprezentantul legal al Clientului și are dreptul de a derula operațiuni comerciale prin Cont cu Expressoft Technology. Clientul va păstra confidențialitatea cu privire la informațiile de Cont, numele de utilizator și/sau parola, precum și toate activitățile și raporturile juridice derulate prin Cont. Clientul va informa de îndată Expressoft Technology cu privire la orice încercare de utilizare sau utilizare neautorizată a parolei(lor) sau contului.

Expressoft Technology nu este responsabilă pentru erorile și/sau prejudiciile survenite în urma neglijenței Clientului privind confidențialitatea informațiilor de Cont, a numelui de utilizator și/sau a parolei sale. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți, în acest caz, Clientul va onora toate Ordinele de achiziție acceptate de Expressoft Technology, fără nicio declinare de răspundere. În situația în care Expressoft Technology descoperă Conturi partajate astfel, aceasta își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Magazinul on-line.

1.7. Termenii referențiați cu majuscule în acest Contract vor avea înțelesul definit în cuprinsul Contractului sau mai jos: "Acordul de licență" înseamnă acordul de licență dintre Expressoft Technology și Client pentru Aplicații Embedded și Sisteme Embedded, care se aplică Binarelor MS și include pentru fiecare Produs MS termenii și condițiile prevăzute la https://ece.partners.extranet.microsoft.com/ece/Licensing/MSSoftwareLicenseTerms/

Angajamentul de licență" înseamnă acordul de licență dintre Expressoft Technology și Client pentru Programe și/sau Baze de date și care nu se aplică Produselor MS conținute în acestea, ci doar Binarelor Expressoft Technology;

"Aplicație Embedded" înseamnă o Aplicație desemnată ca atare în Ordinul de achiziție. "Baza de date" înseamnă baza/bazele de date livrate de Expressoft Technology Clientului în baza unui Ordin de achiziție confirmat de Expressoft Technology, cu conținut presetat conform Ordinului de achiziție;

"Binarele MS" înseamnă porțiunile redistribuibile dintr-un Produs MS software, pe care Expressoft Technology le include într-o Imagine. "Binarele Expressoft Technology" înseamnă tot software-ul, altul decât Binarele MS, instalat de către Expressoft Technology pe un Sistem Embedded. Binarele Expressoft Technology includ Aplicațiile Embedded, care sunt proprietatea și dezvoltate de Expressoft Technology.

"Bunurile" – reprezintă accesoriile consumabile, furnizate de Expressoft Technology, ale unui echipament, cum ar fi, dar fără a se limita la: role de hârtie, riboane, tonere etc.

"Condiții Generale de Garanție" – reprezintă politicile de garanție ale Expressoft Technology, astfel cum sunt acestea modificate din timp în timp și cuprinde regulile, termenii și condițiile, conform cărora aceasta acordă garanție pentru Produsele comercializate. Condițiile Generale de Garanție sunt atașate prin referință fiecărui Contract și fac parte integrantă din acesta.

"Contract de baze de date, licența, servicii, echipamente și bunuri" – reprezintă prezentul Contract între Client și Expressoft Technology, încheiat prin mijloace electronice, prin plasarea de către Client a unui Ordin de achiziție și confirmarea scrisă prin mijloace electronice de către Expressoft Technology a acestuia, precum și în cazul în care este aplicabil, toate anexele atașate sau încorporate prin referința acestuia (cum ar fi Termenii suplimentari etc).

Poate fi referențiat pe scurt "Contractul Client" – persoana juridică, deținătoare a unui Cont pe adresa web www.expressoft.ro, ce emite un Ordin de achiziție către Expressoft Technology prin Magazinul on-line existent la adresele www.expressoft.eu și shop.expressoft.eu. Orice referire în acest Contract la Client include și o referire la Reprezentant, cu excepția situației când contextul impune clar în mod diferit. "Cont" înseamnă ansamblul unic format din informațiile de cont, accesat prin nume de utilizator și parolă, care permit unui Client accesul în Magazinul on-line, de la adresa Site-ului, prin care Clientul poate face Ordine de achiziție. Informațiile de cont reprezintă datele legale de identificare ale Clientului și Reprezentantului, precum și informațiile asociate cardului bancar utilizat de Client în relația cu Expressoft Technology.

"Conținut" înseamnă toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, precum și conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Expressoft Technology prin mijloace electronice, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia.

"Defecțiune" – reprezintă eșecul Produsului de a respecta specificațiile funcționale conform Contractului și/sau Documentației de utilizare.

"Documentația de utilizare" – reprezintă descrierea Produsului din punct de vedere al utilizării și funcționalităților sale și cuprinde, fără a se limita la, funcțiile acestuia, instrucțiunile de utilizare, specificațiile tehnice pentru configurația hardware și software necesare funcționării corecte a acestuia etc. Pentru unele Produse este reprezentat de Manualul de utilizare. Documentația de utilizare este pusă la dispoziția Clientului pe Site sau livrată odată cu Produsul, după caz.

"Ordin de achiziție" – reprezintă documentul electronic emis de către Client utilizând Contul, prin Magazinul virtual, către Expressoft Technology, care constată intenția fermă a Clientului de a cumpăra Produsele și a face plata acestora.

"Echipamente" – reprezintă o maşina furnizată de Expressoft Technology Clientului, caracteristicile, elementele, cablurile şi accesoriile acesteia, inclusiv documentația necesară pentru instalarea, asistența, utilizarea şi întreținerea acesteia. Un Echipament nu include accesoriile consumabile ale acestuia. Echipamentele includ echipamentele pe care se află instalate Aplicațiile Embedded și care reprezintă Sistemele Embedded.

"Imagine" înseamnă Binarele MS și Binarele Expressoft Technology. "Imagine Recovery" înseamnă o copie a Imaginii, astfel cum aceasta a fost instalată prima dată pe Sistemul Embedded. O Imagine Recovery este utilizată pentru reinstalarea Imaginii. "Imagine Update" însemană o Imagine care constă în: a) o versiune updatată a Binarelor MS, sau b) o versiune updatată a Binarelor Expressoft Technology, sau c) o versiune updatată a Binarelor MS și o versiune updatată a Binarelor Expressoft Technology.

"Incident" – reprezintă orice solicitare a Clientului având ca obiect o acțiune din partea Expressoft Technology, transmisă în scris către adresa de e-mail "support@expressoft.eu", indiferent dacă aceasta prin aceasta se reprezintă sau nu o Defecțiune. Incidentul include Defecțiunea. "Informații confidențiale" – desemnează oricare și în acelați timp toate informațiile de orice fel (comerciale, tehnice, financiare, operaționale sau de altă natură) indiferent de suportul pe care s-ar afla și de modul în care au fost dezvăluite, care sunt proprietatea sau constituie informații secrete ale uneia dintre Părți, care nu sunt cunoscute în mod public, și care au fost făcute cunoscute celeilalte părți de către partea căreia îi aparțin și care au fost marcate în clar, în scris, ca fiind confidențiale de cealaltă Parte.

Informațiile confidențiale includ și toate faptele, datele şi informațiile referitoare la activitatea desfaşurată de către oricare Parte, precum şi orice fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților, sub rezerva marcării acestora în conformitate cu prezenta definiție.

"Lista de prețuri" – reprezintă lista de tarife a Expressoft Technology de aplicabilitate generală pentru Produsele comercializate de aceasta în Magazinul on-line.

"Magazinul on-line" înseamnă magazinul on-line prin care se comercializează de către Expressoft Technology Produsele, aflat pe Site existent la adresele www.expressoft.eu si shop.expressoft.eu.

"Newsletter" însemna mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra Produselor și/sau promoțiilor, desfășurate de către Expressoft Technology într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Expressoft Technology cu referire la informațiile conținute de acesta.

"Orar / program normal de lucru" – De la 08:30 la 17:00, ora locală Expressoft Technology, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

"Produse" – reprezintă denumirea comună folosită pentru a referenția Programele, Echipamentele, Bunurile și Serviciile furnizate de Expressoft Technology. Dacă o referire este facută la Produse, ea va fi considerată făcută la toate și oricare dintre acestea, împreună sau separat. "Produse MS" înseamnă produsele Microsoft licențiate către Client, prin acest Contract și Acordul de licență pentru Sisteme Embedded. "Reprezentant" înseamnă persoana fizică împuternicită în conformitate cu procedurile legale și statutare ale Clientului, de către acesta, pentru a-l reprezenta cu puteri depline în toate operațiile derulate cu Expressoft Technology prin intermediul Magazinului on-line, prin Cont, în scopul executării și încheierii Ordinelor de achiziție, respectiv Contractelor. "Sistem Embedded" – reprezintă un sistem de calcul sau un Echipament ce conține o Imagine care este proiectată pentru și se distribuie împreuna cu o Aplicație Embedded. Aceasta va fi determinată ca atare pe Ordinul de achiziție.

"Software Suplimentar" înseamnă software care este adăugat Sistemului Embedded (după instalarea Imaginii originale) și care suportă funcționalitățile Aplicației Embedded. "Programele" – reprezintă produsul informatic furnizat de Expressoft Technology, care în funcție de solicitarea Clientului include: programele propriu zise, bază de date, suportul de distribuție (CD), Documentația de utilizare etc. Programele, atunci când este aplicabil, includ Aplicațiile Embedded.

"Serviciile" – reprezintă toate Serviciile pe care Expressoft Technology le poate presta unui Client la solicitarea acestuia, cum ar fi dar fără a se limita la: servicii de service, servicii suport tehnic, servicii de hosting, servicii furnizare internet, servicii colocare server etc. Serviciile sunt Servicii tip abonament, care presupun o plată regulată a Clientului și o contraprestație regulată a Expressoft Technology, precum și Servicii care intervin neanticipat și care nu au caracter regulat.

"Servicii de Suport Tehnic" – reprezintă serviciile de mentenanță, tip abonament, prestate în scopul diagnosticării și remedierii eventualelor Incidente / Defecțiuni apărute în exploatarea Programelor de către Client, Echipamentelor și Serviciilor. "Servicii de Service" – reprezintă serviciile de service, care intervin neanticipat, prestate în scopul diagnosticării și reparației Incidentelor / Defecțiunilor apărute in exploatarea echipamentelor Clientului, fie acestea achiziționate de la Expressoft Technology sau de la terțe părți.

"Site-ul" înseamnă domeniul www.expressoft.eu și subdomeniile acestuia, incluzând Magazinul Virtual.

"Up-date" înseamnă modificările și îmbunătățirile minore aduse Programelor și/sau Bazelor de date.

2. Programele. Drepturile de proprietate intelectuală; restricții de utilizare a licenței

2.1. Expressoft Technology și/sau cesionarii Expressoft Technology rețin toate drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor de comerț, denumirilor de comerț, Site-ului, Conținutului, Documentației de utilizare, Produselor și oricăror lucrări cu valoare adăugată executate asupra Bunurilor și/sau Echipamentelor ce pot face obiectul acestui Contract. Expressoft Technology reține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor Programelor, Bazelor de date și dezvoltărilor de software realizate de către Expressoft Technology și livrate către Client prin prezentul Contract.

Nicio prevedere a vreunui înscris nu va fi interpretată ca acordând drepturi sau licență de utilizare a oricărui software în alt mod sau scop decât cel permis în mod expres prin Contract și Angajamentul/Acordul de licență. Clientul nu are dreptul de a:

(i) înlătura sau modifica orice marcaje de Program si/sau Baze de date, etichete sau orice notificare privind drepturile de proprietate intelectuală ale Expressoft Technology sau ale cesionarilor săi de licențe din Program și/sau Documentația aferentă;

(ii) pune Programele, Bazele de date sau materialele (cum ar fi, dar fără a se limita, dezvoltări de software) rezultate din Servicii în orice mod (cu titlu oneros sau gratuit) la dispoziția oricărui terț în vederea utilizării în orice mod de către acesta (cu excepția cazului în care se prevede în mod expres un astfel de acces pentru licența de Program sau materialele rezultate din Servicii pe care Clientul le-a achiziționat prin Documentul de comandă);

(iii) cauza sau de a permite "reverse engineering" (cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege în vederea interoperabilității), dezasamblarea sau decompilarea Programelor (restricția prevăzută include dar nu se limitează la analiza structurii de date sau materiale similare produse de Programe, modificare, traducere) sau crearea de opere derivate din Program sau părți ale acestuia;

(iv) copia sau multiplica Programul sau Documentația de utilizare aferentă, cu excepțiile prevăzute, fără consimțământul prealabil scris al Expressoft Technology;

(v) face publică, vinde, închiria, licenția, transfera sau folosi Bazele de date și/sau conținutul acestora, altfel decât în conformitate cu scopul Contractului.

(vi) folosi logo-ul sau marcile comerciale Expressoft Technology sub nicio formă incluzând, dar nelimitându-se la, reclama și materialele de marketing și publicitate ale Clientului, excepție făcând cazul notificărilor asupra dreptului de proprietate, după cum se specifică mai sus. Logo-urile și mărcile se pot utiliza numai cu acordul scris al proprietarului mărcii.

2.2. Clientul convine să despăgubească Expressoft Technology împotriva tuturor pretențiilor, daunelor, costurilor (incluzând cheltuielile de judecată calculate în baza despăgubirii) ridicate de orice persoană sau societate, suportate de Expressoft Technology, fie ca urmare a lucrării realizate în conformitate cu specificațiile Clientului, fie pentru încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală rezultată din această personalizare.

2.3. Drepturile de licență sunt în vigoare până la încetarea Contractului, cu respectarea excepțiilor stabilite expres de părți. Licența încetează automat în momentul încălcării unuia din termenii descriși în Angajamentul/Acordul de licențiere. În momentul încetării, Clientul are obligația să distrugă toate copiile Programului / Bazei de date și Documentației de utilizare aferente.

2.4. Pentru fiecare stație POS Clientul trebuie să dețină 1 (una) licență de utilizare distinctă pentru Programul care rulează pe respectivul POS. Pentru toate celelalte Programe / Baze de date solicitate de Client prin Ordinul de achiziție și care sunt accesibile exclusiv printr-o conexiune Internet, prețurile acestora sunt determinate conform numărului de utilizatori și spatiului alocat solicitate de Client prin Ordinul de achiziție și vor fi evidențiate conform în respectivul Ordin de achiziție.

3. Descrierea Produselor și Serviciilor

3.1. Produsele sunt acordate conform Contractului și Ordinului de achiziție acceptat.

3.1.1. Următoarele principii generale se aplică Produselor:

(i) Posibilitatea de a comanda online prin Ordine de achiziție este disponibilă doar persoanelor juridice de naționalitate română cu sediul social înregistrat în România. Produsele se vor livra exclusiv pe teritoriul României.

(ii) la livrarea către Client, Bunurile și Echipamentele cumpărate în baza Contractului vor fi conforme specificațiile producătorului;

(iii) Produsele sunt intenționate a fi folosite conform cu destinația prevăzută în Documentația de utilizare, orice altă utilizare este nerecomandată de către Expressoft Technology. Dacă sunt livrate produse ale terțelor părți, acestea vor fi folosite conform destinației recomandate de producătorul acestora. O utilizarea nerecomandată exclude răspunderea Expressoft Technology sau producătorului. Clientul convine să despăgubească, să apere și să asigure Expressoft Technology și/sau producătorul împotriva oricăror și tuturor pretențiilor, daunelor, pierderilor, costurilor, cheltuielilor și răspunderii născute din sau în legătură cu asemenea utilizare sau vanzare nerecomandată. Clientul nu are dreptul să vândă Produsele decât cu acordul expres scris al Expressoft Technology. Clientul este obligat să utilizeze Produsele conform cu legislația în vigoare aplicabilă fiecărui astfel de Produs.

(iv) Expressoft Technology nu va fi responsabilă pentru adaptarea sau modificarea oricăror Programe, Baze de date si/sau Echipamente pentru respectarea cerințelor legale neaplicabile la data livrării. Clientul este responsabil pentru menționarea în Ordinul de achiziție a oricăror cerințe specifice referitoare la caracterul vandabil al Produselor, natura adecvată sau utilitatea pentru orice scop. Orice astfel de cerință este supusă aprobării exprese de către Expressoft Technology.

(v) toate descrierile de Produse prezentate pe Site, inclusiv în Magazinul on-line, schițele, imagini statice, prezentări multimedia, greutățile descriptive, dimensiunile, anunțurile și ilustrațiile incluse în literatura de vânzare, listele de prețuri, estimările de derulare și orice alte informații publice referitoare la acestea sunt exclusiv aproximative, au caracter informativ și pot fi modificate de Expressoft Technology fără nicio formalitate prealabilă, nereprezentând o obligație contractuală din partea acesteia. Acestea nu vor face parte din Contract și nu vor reprezenta o garanție. În descrierea Produselor Expressoft Technology își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc.) care pot să nu fie incluse în costurile Produselor respective. În plus, schițele, documentele tehnice emise fie anterior, fie ulterior încheierii Contractului pentru folosință sau informarea Clientului, și orice alte infomații furnizate Clientului de către Expressoft Technology, incluzând specificațiile privitoare la Produse, nu vor fi copiate, reproduse sau comunicate niciunui terț fără acordul scris prealabil al Expressoft Technology.

(vi) Clientul declară că este de acord și înțelege ca în cazul în care va produce orice deteriorări Programelor/Echipamentelor/Bunurilor Expressoft Technology, pe care le deține cu orice titlu, va suporta contravaloarea reparațiilor efectuate de Expressoft Technology, iar dacă acesta decide înlocuirea unuia/mai multor Programe/Echipamente/Bunuri datorită deteriorărilor produse de Client, Clientul va plăti contravaloarea acestuia/ acestora la valoarea de la data înlocuirii conform Listei de prețuri în vigoare. Aceste prevederi se aplică inclusiv pe perioada când astfel de Programe/Echipamente/Bunuri sunt în Garanție.

3.1.2. În plus față de principiile prevăzute la 3.1.1., și următoarele principii se aplică Serviciilor:

(i) În cazul în care Clientul a achiziționat Servicii, locația livrării/prestării Serviciilor va fi locația specificată în Cont, dacă Clientul nu instructează altfel în scris Clientul odată cu emiterea Ordinului de achiziție.

(ii) În cazul în care Clientul a achiziționat Servicii, atunci reprezentantul Clientului în relația cu Expressoft Technology este Reprezentatul. Clientul va putea oricând, după încheierea Contractului, notifică în scris către Expressoft Technology o altă persoană autorizată desemnată exclusiv pentru Servicii.

(iii) Clientul va obține toate autorizările necesare furnizării Serviciilor și va asigura dotarea tehnică și condițiile de lucru, realizarea infrastructurii necesare (alimentare electrică cu împământare și separare de circuitele de forță, cablarea rețelei de calculatoare) și achiziționarea echipamentelor comunicate de Expressoft Technology. Daca un Serviciu nu poate fi activat, din motive neimputabile Expressoft Technology, Expressoft Technology nu poate fi trasa la raspundere. Expressoft Technology remediaza deranjamentele Serviciilor aparute exclusiv din culpa sa, conform Contractului.

(iv) în cazul în care Expressoft Technology presteaza Servicii in favoarea Clientului, toate Serviciile trebuie specificate în detaliu și confirmate de Expressoft Technology. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, în cazul în care Expressoft Technology presteaza Servicii, Clientul este intotdeauna detinatorul legal al Bunurilor si/sau Echipamentelor, iar Expressoft Technology actioneaza exclusiv in numele si conform instructiunilor Clientului. Nici un fel de Servicii prestate de Expressoft Technology nu includ anumite certificate sau inregistrari (de exemplu, fara a se limita la CE, WEEE), etichetarea sau aplicarea de marci. Toate Serviciile prestate de Expressoft Technology cu titlu gratuit fac obiectul verificarii Clientului si nu vor fi obligatorii pentru Expressoft Technology. Cu exceptia cazului in care s-a convenit separat in scris, niciun Serviciu nu reprezinta un drept al Clientului de a obtine un anumit rezultat.

3.2. Daca Clientul detine Echipamente, Expressoft Technology va furniza Clientului Bunuri constand in consumabile pentru aparate de marcat electronice fiscale exclusiv in baza unui e-mail transmis de catre Expressoft Technology Clientului continand cantitatea de consumabile necesare Clientului, confirmat de catre Client. Consumabilele livrate astfel de Expressoft Technology vor indeplini toate conditiile prevazute de legea in vigoare pentru astfel de produse. Pretul acestora va fi conform Listei de preturi in vigoare la momentul transmiterii e-mailului de catre Expressoft Technology.

3.3. Descrierea Serviciilor de suport tehnic

3.3.1. In cazul in care Ordinul de achizitie emis de Client contine Produse care includ Servicii de suport tehnic sau Clientul a comandat separat Servicii de suport tehnic, acestea au exclusiv continutul detaliat in pachetul de servicii comandat de catre Client conform Ordinului de achizitie acceptat de Expressoft Technology.

3.3.2. Suport tehnic exclude: deplasarea personalului Expressoft Technology la locatia Clientului, cu exceptia situatiilor expres prevazute. In aceasta situatie, Clientul are obligatia de a achita exclusiv costul transportului personalului Expressoft Technology, ce va fi facturat separat de catre Expressoft Technology; reinstalarea Programelor si/sau Bazelor de date; servicii de cablare sau infrastructura (cum ar fi, dar fara a se limita la mutarea echipamentelor si reinstalare); instruirea personalului Clientului, cu exceptia situatiei cand este prevazut expres in Ordinul de achizitie acceptat; programele si echipamentele achizitionate de la terte parti.

3.3.3 Atunci cand Serviciile de suport tehnic sunt acordate pentru un Program si/sau o Baza de date, acestea se aplica Incidentelor si Defectiunilor (inclusiv defectiunilor generate de Client), care pot fi demonstrate in versiunile curente suportate ale unui Program si/sau unei Baze de date, care functioneaza corect, si pe un hardware adecvat, cu configuratie de baza de date si sistem conforma cu Documentatia de utilizare.

3.3.4. Expressoft Technology recomanda Clientului ca echipamentele si aplicatiile tertelor parti relationate Produselor Expressoft Technology sa fie in stare de functionare corespunzatoare si libera de defectiuni, in caz contrar Expressoft Technology neputand presta Serviciile de suport tehnic in conditii si la parametrii corespunzatori.

3.3.5. Condiții de prestare a Serviciilor de suport tehnic

(i) Clientul este obligat sa semneze fisa de interventie la finalul oricarei interventii, in situatia in care interventia s-a derula la solicitarea Clientului la locatia acestuia. Daca interventia este telefonica sau on-line, Expressoft Technology va inregistra in sistemele software ale Expressoft Technology rezultatul interventiei si va comunica catre Client raportul de interventie prin posta electronica. Daca Clientul nu obiecteaza prin posta electronica si/sau fax in termen de 2 (doua) ore de la comunicare, atunci fisa de interventie se considera semnata de catre Client.

(ii) Clientul trebuie sa asigure Expressoft Technology acces integral si imediat la Programele, Bazele de date si/sau Echipamentele ce fac obiectul Serviciilor de suport tehnic. Daca un reprezentant al Expressoft Technology se deplaseaza la locatia Clientului si trebuie sa astepte peste 15 (cincisprezece) minute pentru a avea acces la acestea, atunci se va factura Clientului o ora de interventie la tariful stabilit in Lista de preturi.

(iii) Clientul va pastra mediile de stocare cu versiunile de Program / Baza de date si ale software-ului de baza in asa fel incat acestea sa poata fi puse la dispozitia Expressoft Technology in caz de incident tehnic si va realiza procedura de intretinere periodica a datelor (backup, arhivarea si curatarea sistemului de datele vechi) cu frecventa cel putin saptamanala. Expressoft Technology nu poate reinstala informatiile pierdute prin nerealizarea back-up-ului periodic de catre Client.

(iv) In cazul in care se solicita asistenta on -line, de la distanta (remote), Clientul va pune la dispozitia Expressoft Technology toate informatiile necesare conectarii de la distanta prin modem (numar de telefon, adresa IP – identificatorul unic al unui computer aflat intr-o retea), si daca este cazul, nume utilizator, parola, nume domeniu, nume server, in conformitate cu procedurile de securitate IT stabilite de catre Client. Clientul va trebui sa se cupleze (dial-up sau prin intermediul unei conexiuni de internet) la serverul Expressoft Technology, daca aceasta actiune este indicata de catre personalul Expressoft Technology. Expressoft Technology nu este raspunzatoare pentru eventualele intreruperi ale conexiunii si va incerca de fiecare data reluarea serviciilor de suport la distanta. Clientul este obligat sa suporte tarifele furnizorului de servicii de comunicatii prin care se realizeaza conexiunea telefonica sau on-line.

(v) Clientul ia la cunostinta si este de acord cu faptul ca Serviciile de suport tehnic asigurate de Expressoft Technology sunt conditionate de procurarea de catre Client, pe costul si cheltuiala sa, a tuturor echipamentelor sau programelor necesare bunei functionari a Programelor, Bazelor de date / Echipamentelor si Serviciilor, cum ar fi dar fara a se limita la echipamentele hardware, sistemele de operare sau alte programe software, antivirus, e-mail-uri, software de comunicatie, conexiune internet, linie telefonica, etc. Clientul nu poate ridica pretentii de nici o natura daca echipamentele sau alte programe nu indeplinesc criteriile furnizate in scris de catre Expressoft Technology, conform Documentatiei de utilizare. Este exclusiv obligatia Clientului sa asigure securitatea datelor si informatiilor stocate in calculator, in conditiile conectarii calculatorului la internet.

(vi) Toate licentele Programelor / Bazelor de date detinute de Client trebuie sa fie suportate la acelasi nivel de Servicii de suport tehnic, fara a exista posibilitatea down-grade-ului. (vii) Expressoft Technology nu este obligata sa realizeze Up-date-uri pentru Programele / Bazele de date, acestea ramânând la discretia Expressoft Technology. Clientul este obligat sa-si instaleze noile update-uri, in termen de 6 (sase) saptamâni de la aparitia lor. Expressoft Technology isi rezerva dreptul de a nu mai presta Servicii de suport tehnic Clientilor care nu isi instaleaza Update-urile disponibile in concordanta cu prevederile acestei clauze. Clientul trebuie sa stie ca instalarea unor modificari poate necesita schimbarea anumitor echipamente sau terte aplicatii, iar Clientul este raspunzator pentru costurile si cheltuielile asociate acestor modificari.

3.3.6. Nivele de prioritate vor fi apreciate de Expressoft Technology potrivit urmatoarelor gradatii de severitate al unui Incident: Nivel Prioritate 1 – Sistem complet neoperational, imposibilitatea de a emite bon fiscal sau/si nota de plata (Exemplu: cadere a server-ului, cadere a statiilor, statiile nu comunica cu server-ul sau intre ele). Nivel Prioritate 2 – Cadere partiala a sistemului ce afecteaza sever activitatea, fara blocare totala a activitatii (Exemplu: cel putin 25% din statii nefunctionale, printere nefunctionale, probleme de printare, probleme de afisare). Nivel Prioritate 3 – Cadere partiala a sistemului ce afecteaza partial activitatea (Exemplu: o statie nefunctionala, un printer nefunctional dar altele in functiune, cititor de carduri nefunctional). Nivel Prioritate 4 – Sistem operational cu dificultati minore (Exemplu: eroare la rularea rapoartelor). Nivel Prioritate 5 – Alte solicitari ale Clientului, sistemul complet operational.

3.3.7. Timpii de raspuns de mai jos sunt aplicabili:

Nivel prioritateP1P2P3P4P5
Timp maxim de raspuns (ore lucratoare)4 h8 h24 h48 h5 zile lucratoare

3.4. Descrierea Serviciilor de hosting

3.4.1. In cazul in care Clientul a comandat Servicii de web hosting, acestea au ca obiect plasarea pe Internet, pe serverele Expressoft Technology, a resurselor Clientului, asigurarea accesului prin Internet la ele şi prestarea către Client a serviciului "aplication server", pm şi a altor servicii care deservesc resursele in scopul asigurarii executarii Servciului de web hosting/colocare. In acest scop, Expressoft Technology va:

(i) păstra serverul fizic / on-line al Clientului;

(ii) oferi Clientului acces prin FTP sau WEB la resursele acestuia;

(iii) asigura accesul non-stop al vizitatorilor din reţeaua globală de calculatoare;

(iv) asigura integritatea şi protecţia împotriva accesărilor neautorizate.

3.4.2. Expressoft Technology are dreptul de a sista prestarea Serviciilor, în scopul efectuării lucrărilor planificate de reparare şi de întreţinere necesare a serverului său, în care scop îl va informa pe Client, cu cel puţin 24 de ore înainte, indicând şi durata efectuării lucrărilor respective.

3.5. Servicii de instalare si configurare In cazul in care Clientul a comandat Servicii de instalare si configurare a sistemului, acestea au ca obiect instalarea Programelor si/sau a Bazelor de date pe Echipamente sau pe echipamentele Clientului, precum si configurarea sistemului format din acestea pentru functionare optima. Aceste Servicii se presteaza o singura data, orice solicitare ulteriora va forma obiectul unui Ordin de achizitie emis de Client si supus acceptarii Expressoft Technology.

3.6. Serviciile de service

3.6.1. Expressoft Technology va presta Servicii de service la solicitarea Clientului, contra platii tarifelor stabilite prin Lista de preturi in vigoare a Expressoft Technology, conform conditiilor prevazute in prezentul Contract. Prin exceptie de la prevederile art. 1.1., Expressoft Technology va furniza Clientului Servicii de service exclusiv in baza unui Ordin de achizitie prin care Clientul solicita aceste Servicii. Pentru scopul acestui articol 4, un Ordin de achizitie este considerata inclusiv fisa de preluare in service, respectiv fisa de interventie, semnata de reprezentantul Clientului.

3.6.2. Expressoft Technology va presta Serviciile de service pentru produse achizitionate de Client de la Expressoft Technology, pentru care conform Termenilor suplimentari sunt disponibile astfel de servicii (lista produselor suportate se regaseste pe Site), cat si pentru produse detinute de Client de la terte parti si care se vor prezenta in scris intr-o anexa la Contract. In cazul in care Expressoft Technology este de acord sa presteze Servicii de service pentru produse detinute de Client de la terte parti, atunci Clientul va comunica Expressoft Technology toate informatiile referitoare la acel produs: produsul fizic, manual de utilizare, driver de instalare, cabluri de alimentare, de comunicatie, precum si orice alte date relevante. Expressoft Technology nu are nicio raspundere referitor la nerealizarea servicului solicitat, sau orice alte daune, in cazul in care Clientul nu isi indeplineste aceasta obligatie.

3.6.3. Serviciile de service se presteaza la locatiile Clientului, online, sau la punctele de service proprii Expressoft Technology. Produsele pentru care Serviciile se presetaza la locatiile Clientului se repara pe baza de fisa de interventie semnata de reprezentantul Clientului. Produsele pentru care Serviciile se presteaza la punctele de service proprii Expressoft Technology se preiau in service pe baza de fisa de preluare in service semnata de reprezentantul Clientului. Pentru interventiile service efectuate la locatia Clientului, Clientul va plati Expressoft Technology costurile aferente deplasarii (transport, cazarea si masa, dupa cum este aplicabil) personalului Expressoft Technology. Aceste costuri vor fi comunicate in prealabil Clientului si sunt supuse aprobarii acestuia. Neaprobarea acestora exonereaza Expressoft Technology de prestarea serviciilor respective.

3.6.4. Clientul trebuie sa asigure Expressoft Technology acces integral şi imediat la produsele ce fac obiectul Serviciilor de service. Daca un reprezentant al Expressoft Technology trebuie sa aştepte peste 15 (cincisprezece) minute pentru a avea acces la produsele în cauza, atunci Expressoft Technology va factura Clientului o ora de interventie la tariful stabilit in Lista de preturi, în afara tarifului pentru Serviciile pe care acesta le presteaza.

4. Livrare și transferul dreptului de proprietate

4.1. Expressoft Technology va incerca sa indeplineasca cerintele de livrare ale Clientului pentru Produsele pe care le comanda Clientul si va informa Clientul in legatura cu faza in care se afla Ordinul de achizitie respectiv, prin intermediul Site-ului, sectiunea "Comenzile mele"din Cont. Tarifele de transport, daca exista, vor fi specificate in Ordinul de achizitie. Clientul confirma ca datele calendaristice de livrare comunicate de Expressoft Technology reprezinta estimari sau indicatii si nu sunt obligatorii, livrarea fiind conditionata de primirea de catre Expressoft Technology a Produselor de la furnizorii Expressoft Technology. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Expressoft Technology va anunta Clientul de noul termen estimat de livrare. Intarzierea Produselor nu exonereaza Clientul de obligatia de plata in cazul in care Ordinul de achizitie a fost confirmat de Expressoft Technology. Expressoft Technology nu raspunde pentru nicio livrare intarziata sau neefectuata din cauze in afara controlului rezonabil al Expressoft Technology.

4.2. Livrarea poate fi fizica sau electronica, dupa cum specifica Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology. Expressoft Technology va avea dreptul sa efectueze livrari partiale sau livrari in transe. In cazul in care Expressoft Technology a primit de la Client informatii eronate legate de facturarea sau livrarea Produselor, se va stabili un nou termen de onorare al Ordinului de achzitie in limita a 3 zile lucratoare. Livrarile fizice se vor face in sistem de curierat door-to-door catre adresa comunicata de Client. In cazul livrarii fizice, Clientul este obligat sa prezinte o dovada a identitatii sale, sa semneze de primire documentele de transport prezentate de curier si sa achite rambursul livrarii, daca este aplicabil.

4.3. Livrarea Produselor catre curier / reprezentantul Clientului va reprezenta livrarea catre Client si descarcarea Expressoft Technology de riscurile si responsabilitatile asociate cu Produsele. Expressoft Technology va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si transmiterea documentelor insotitoare. Expressoft Technology va livra fizic Produse exclusiv pe teritoriul Romaniei. Livrarea este confirmata de Client prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Expressoft Technology sa permita Clientului deschiderea coletelor. Clientul va deschide coletele doar ulterior semnarii de primire si achitarii eventualei sume ramburs a acestora.

4.4. Clientul va verifica toate Echipamentele si Bunurile la livrare si va informa in scris Expressoft Technology cu privire la toate deteriorarile, defectele, livrarile neadecvate si cu lipsuri cantitative, fara intarziere, dar cel mai tarziu in termen de 48 (patruzecisi) ore de la livrare, iar ulterior acestui termen Echipamentele si Bunurile vor fi considerate acceptate irevocabil. Daca livrarea Produselor se face prin proces verbal de receptie, Produsele se considera acceptate irevocabil de la data semnarii acestuia de catre Client. In cazul in care Clientul identifica ulterior un viciu ascuns, Clientul va notifica Expressoft Technology in 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care va constata acest lucru. Dispozitiile de la Capitolul garantie privind conditiile de returnare a Produselor sunt aplicabile.

4.5. Dreptul de proprietate asupra Echipamentelor si Bunurilor se va transfera exclusiv ulterior primirii platii integrale de catre Expressoft Technology a sumei datorate pentru acestea in contul Expressoft Technology, incluzand atat valoarea Echipamentelor si Bunurilor, cat si orice dobanzi si penalitati datorate. Clientul va depune toate diligentele si eforturile pentru o cat mai buna pastrare si utilizare a acestora, depunand in acest sens cel putin aceeasi grija pe care o depune pentru activele proprii. Aceste Echipamente si Bunuri vor fi marcate in mod clar ca reprezentand proprietatea Expressoft Technology. Dreptul de proprietate asupra Programelor, Bazelor de date si licentelor asociate acestora apartine mereu Expressoft Technology si este netransferabil. Licentele Programelor / Bazelor de date devin active numai dupa contabilizarea platii in contul Expressoft Technology.

5. Preț, Plată

5.1. Prețuri

5.1.1. Prețurile Produselor vor fi conform Ordinului de achiziție acceptat de Expressoft Technology si Listei de preturi. Expressoft Technology nu garanteaza mentienerea preturilor pe o anumita unitate de timp, iar preturile exprimate in Magazinul on-line nu reprezinta o oferta de a contracta din partea Expressoft Technology, ci o invitatie la negociere.

5.1.2. Lista de preturi Expressoft Technology in vigoare este disponibila pe Site, astfel cum aceasta este din timp in timp modificata de catre Expressoft Technology. Preturile listate sunt exprimate in EUR, si vor fi facturate Clientului in RON avand in vedere cursul de vanzare EURO publicat de ING Bank Romania la data emiterii facturii de catre Expressoft Technology. In situatia in care Expressoft Technology a emis o factura proforma, factura finala emisa de Expressoft Technology va avea in vedere cursul de vanzare EURO publicat de ING Bank Romania la data acestei ultime facturi.

5.1.3. In cazul in care Expressoft Technology a acordat Clientului un discount si Clientul refuza la livrare cantitatile care au reprezentat baza pretului din Ordinul de achizitie, Expressoft Technology poate factura si/sau refactura diferenta de pret, chiar si pentru Produsele deja facturate.

5.1.4. Clientul accepta sa plateasca orice taxe pe vanzari, taxe pe valoare adaugata, taxe vamale sau alte taxe similare impuse prin legile aplicabile in vigoare, pe care Expressoft Technology trebuie sa le plateasca pentru pentru Produsele comandate, cu exceptia taxelor pentru venitul Expressoft Technology. Se pot aplica tarife suplimentare (ca de exemplu cheltuieli de transport, asigurare si de manipulare). Expressoft Technology va informa Clientul prin Ordinul de achizitie de fiecare data cand se vor aplica astfel de cheltuieli, taxe si tarife suplimentare.

5.2. Plata

5.2.1. Toate tarifele de plata din Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology sunt datorate anticipat livrarii Produselor si nu vor putea fi anulate si sumele achitate nu sunt rambursabile dupa intrarea in vigoare a Contractului, cu exceptiile prevazute de Contract. Tarifele pentru Programe, Baze de date si Servicii sunt datorate incepand cu data confirmarii Ordinului de achizitie. Daca Produsele comandate de Client fac obiectul vreunei promotii si/sau discount, acesta va fi specificat in sectiunea de pricing a Ordinului de achizitie.

5.2.2. Clientul poate plati on-line prin card bancar, prin ordin de plata cu virament bancar sau plata ramburs la livrare, dupa cum urmeaza:

(i) Programele care nu sunt preinstalate pe Echipamente si Bazele de date se achita exclusiv on-line cu card bancar;

(ii) Serviciile se achita exclusiv on-line cu cardul bancar sau prin virament bancar;

(iii) Echipamentele si Programele si/sau Bazele de date preinstalate pe Echipamente se achita exclusiv on-line cu cardul bancar, prin virament bancar sau plata ramburs la livrare.

5.2.3. Clientul va plati dupa cum se specifica in Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology si conform facturii proforma emise de Expressoft Technology odata cu confirmarea Ordinului de achizitie. Clientul are obligatia sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii proforme si fiscale in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.2.4. Serviciile vor fi facturate o singura data sau periodic (lunar). In cazul in care Serviciile se factureaza lunar, atunci Clientul are obligatia de a le plati pana in data de 5 ale lunii calendaristice pentru care se presteaza Serviciile. Expressoft Technology va emite si comunica prin e-mail factura catre Client in data de 1 ale lunii calendaristice pentru care este emisa aceasta. Serviciile pentru care Clientul plateste in avans trebuie folosite in perioada de Contract aplicabila. Expressoft Technology nu returneaza sumele sau creditele pentru Servicii platite in avans care nu au fost folosite.

5.2.5. Clientul va garanta plata prin card bancar. Clientul intelege si isi exprima consimtamantul expres ca pentru orice plata datorata Expressoft Technology care nu s-a efectuat conform scadentei prevazute in Contract si/sau in Ordinul de achizitie, Expressoft Technology are dreptul de a debita cardul bancar al Clientului cu suma datorata. Expressoft Technology nu va debita cardul bancar al Clientului decat pentru Produse livrate Clientului. De asemenea, Expressoft Technology are dreptul de a suspenda Serviciile Clientului in cazul neplatii de catre Client a sumelor datorate catre Expressoft Technology.

5.2.6. Toate costurile legate de efectuarea platii, cum ar fi, dar fara a se limita la, costurile de transfer bancar, sunt in sarcina Clientului. Clientul este de acord sa plateasca in conformitate, inclusiv orice penalitate de intarziere. In plus, Expressoft Technology va avea dreptul sa pretinda o compensatie rezonabila pentru toate costurile relevante de recuperare in baza documentelor justificative, fara a fi afectat dreptul Expressoft Technology de a pretinde compensarea tuturor daunelor suferite.

5.2.7. EXPRESSOFT TECHNOLOGY ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A SUSPENDA FURNIZAREA PRODUSELOR ÎN CAZUL NEPRIMIRII ORICĂREI PLĂȚI ÎN CONFORMITATE CU PREZENTUL CONTRACT. SUSPENDAREA SERVICIILOR NU EXONEREAZĂ CLIENTUL DE LA PLATA OBLIGAȚIILOR BĂNEȘTI STABILITE PRIN ORDINUL DE ACHIZIȚIE ACCEPTAT DE EXPRESSOFT TECHNOLOGY.

5.2.8. în cazul in care Clientul va inregistra restante, toate facturile vor deveni exigibile imediat, fara nici o alta notificare. Daca Clientul nu achita la termen valoarea Programelor/Bazelor de date/Echipamentelor si Bunurilor furnizate de Expressoft Technology, Expressoft Technology poate solicita returnarea acestora, iar eventualele sume deja achitate sunt nerambursabile, fiind retinute de Expressoft Technology ca despagubiri.

5.2.9. Pentru neplata facturii pana la data expirarii termenului scadent, Clientul este de drept in intarziere si datoreaza penalitati de intarziere si eventualele daune produse prin diferentele de curs valutar, pana la data achitarii integrale a sumelor datorate, in valoare de 0.15%/zi din suma datorata. Aceste remedii nu sunt exclusive si nu vor restrange in niciun fel dreptul Expressoft Technology de a solicita acoperirea tuturor daunelor si prejudiciilor suferite.

6. Garanții și limitări

6.1. Garantia Echipamentelor / Bunurilor este oferita conform Certificatului de garantie ce le insoteste, atat pentru Produsele supuse livrarii electronice cat si pentru cele supuse livrarii fizice. Certificatul de garantie poate fi emis de Expressoft Technology sau de tertul producator al Produsului. In situatia in care Expressoft Technology transfera Clientului garantiile transferabile primite de Expressoft Technology de la tertii sai producatori, nicio alta garantie suplimentara fata de cele oferite de producator nu va fi mai fi acordata de Expressoft Technology. Lipsa Certificatului de garantie trebuie semnalata in maxim 48 ore de la livrare pe adresa support@expressoft.eu . Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

6.2. In cazul in care Clientul va constata, pe parcursul perioadei de garantie, ca Echipamentele/Bunurile cu Certificate de garantie emise de Expressoft Technology nu corespund conform Contractului, Expressoft Technology va fi raspunzatoare in baza garantiei, care se limiteaza la:

(i) rambursarea de catre Expressoft Technology catre Client a pretului aferent acelor Echipamente/Bunuri (fara dobanda si in orice caz limitat la pretul platit de Client pentru acel Echipament/Bun), sau

(ii) repararea de catre Expressoft Technology a acelor Bunuri si/sau Echipamente, sau

(iii) inlocuirea de catre Expressoft Technology a acelor Bunuri si/sau Echipamente; cu mentiunea ca in toate cazurile Clientul va furniza dovezi acceptabile ale defectelor si ca Echipamentele si Bunurile defecte vor fi returnate Expressoft Technology. Repararea si inlocuirea Echipamentelor si Bunurilor nu va prelungi perioada de garantie.

6.3. In cazul in care Clientul va returna Echipamente si Bunuri in baza drepturilor de garantie, iar acele Echipamente si Bunuri vor fi constatate a nu prezenta defecte si/sau deteriorari, Clientul va suporta toate costurile legate de pretinderea nejustificata a drepturilor de garantie, incluzand costurile de transport, manevrare si inspectie. In cazul in care se pretinde ca Echipamentele si Bunurile returnate sunt defecte sau deteriorate, o descriere completa a naturii acestor defectiuni si deteriorari, precum si data si circumstantele descoperirii vor trebui sa insoteasca Echipamentele si Bunurile returnate. In cazul in care Echipamentele si/sau Bunurile nu corespund datorita utilizarii necorespunzatoare / deteriorarii de catre Client, sau daca Garantia a expirat, atunci Expressoft Technology va va solicita acordul Clientului pentru costurile asociate reparatiei, inclusiv pentru devizul de evaluare necesar si orice costuri asociate acestuia. In cazul in care Clientul refuza, Expressoft Technology va factura cheltuielile de returnare si alte cheltuielile asociate returnarii Echipamentelor si/sau Bunurilor catre Client.

6.4. ECHIPAMENTELE ȘI BUNURILE RETURNATE DE CLIENT TREBUIE SĂ FIE ÎN AMBALAJELE ORIGINALE ALE PRODUCĂTORULUI, CU TOATE MATERIALELE DE AMBALARE, INCLUSIV TOATE MANUALELE DE UTILIZARE ȘI ACCESORIILE, ÎMPREUNĂ CU DOVADA ACHIZIȚIEI.

6.5. Clientul nu poate pretinde niciun fel de drepturi de garanție în cazul în care și-a încălcat obligațiile prevăzute la articolul 4.4., cu excepția drepturilor de garanție pentru vicii ascunse.

6.6. Garanția pentru Program / Baza de date este acordată în următoarele condiții:

(i) Programul / Baza de date este utilizată conform Documentației de utilizare și

(ii) Programul / Baza de date și echipamentele hardware pe care rulează este/sunt exploatat/e în condițiile de mediu, instalare și operabilitate prevăzute în Documentația de utilizare și Certificatul de garanție, precum și în condițiile prevăzute în garanțiile echipamentelor hardware furnizate de producători terți.

6.7. În măsura în care legea în vigoare permite, garanțiile acordate Programului / Bazei de date vor fi limitate conform Certificatului de garanție. Singura răspundere și remediu al Expressoft Technology pentru orice incident care face obiectul acestor garanții, în totalitate la latitudinea Expressoft Technology, este de a remedia defecțiunea Programului / Bazei de date afectate. Obligația Expressoft Technology de a onora garanția intervine numai după ce Clientul va informa Expressoft Technology despre incident și va dovedi data achiziției Programului/Bazei de date.

6.8. Garanția nu se acordă și sunt supuse plății conform Listei de prețuri a Expressoft Technology valabilă la momentul respectiv următoarele situații:

(i) pierderea Programelor / Bazelor de date sau alterarea bazei de date a sistemelor de programe datorită funcționării defectuoase a sistemului de calcul;

(ii) dezinstalări/migrări ale Programelor / Bazelor de date;

(iii) instalări defectuoase ale altor programe care pot periclita buna funcționare a Programelor / Bazelor de date;

(iv) defecțiuni apărute din neglijența Clientului sau a personalului sau în folosirea Programului / Bazei de date;

(v) defecțiuni apărute ca urmare a îmbunătățirilor, modificărilor sau schimbărilor aduse de Client sau de personalul său autorizat sau nu Programului/ Bazelor de date / echipamentelor hardware care sunt relaționate Programului / Bazelor de date, fără a avea anterior consimțământul scris al Expressoft Technology;

(vi) defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare ale Programelor/Bazelor de date/Echipamentelor/Bunurilor apărute datorită fluctuațiilor de tensiune din rețeaua de alimentare cu electricitate.

6.9. ACEASTA ESTE O GARANȚIE LIMITATĂ ȘI ESTE SINGURA GARANȚIE ACORDATĂ DE Expressoft Technology, CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI CÂND LEGEA PREVEDE IMPERATIV ALTFEL. Expressoft Technology NU ACORDĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ ȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE PRIVIND VANDABILITATEA, COMPATIBILITATEA PENTU ORICE SCOP. DURATA DE GARANȚIE ACORDATĂ ESTE LIMITATĂ LA PERIOADA SPECIFICATĂ ÎN CERTIFICATUL DE GARANȚIE; NICIUN AGENT SAU UN ANGAJAT AL Expressoft Technology NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADAUGIRI GARANȚIILOR

6.10. Dacă se aduce vreo modificare Programului/ Bazei de date de către Client în timpul perioadei de garanție sau dacă Echipamentele și/sau Bunurile vor fi folosite abuziv sau impropriu sau dacă vor suferi vreun accident sau dacă Clientul nu va respecta unul din termenii prezentului Contract, garanția va înceta imediat. Nu se va acorda nicio garanție dacă Programul/ Baza de date Echipamentul/Bunul va fi folosit împreună cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decât cele specificate în Documentația de utilizare aferentă.

7. Returnarea Produsului în 30 zile

7.1. Expressoft Technology acordă Clientului dreptul de a returna orice Produs în termen de 30 zile de la achiziția sa și de a primi rambursarea prețului acestuia, fara invocarea vreunui motiv, conform prevederilor prezentului articol

7. 7.2. În cazul în care Clientul notifică Expressoft Technology privind intenția sa de a exercita dreptul de returnare pentru unul sau toate Produsele ce fac obiectul unui Ordin de achiziție, acesta va transmite odată cu notificarea intenției și contul bancar în care dorește să se facă rambursarea prețului. Prețul Produselor returnate va fi remis Clientului în contul bancar notificat în maxim 30 zile de la data la care Expressoft Technology a constatat că sunt respectate următoarele condiții:

(i) când Produsele reprezintă exclusiv Programe / Baze de date livrate electronic fără preinstalare pe Echipamente, acestea vor fi incetate automat de catre Expressoft Technology la data notificarii de catre Client a intentiei de returnare a licentelor, fara a fi necesara indeplinirea unor conditii suplimentare;

(ii) cand Produsele reprezinta Programe / Baze de date livrate cu preinstalare pe Echipamente, acestea vor fi verificate de Expressoft Technology cu scopul de a determina daca integritatea acestora a fost conservata conform art. 2.1. Daca Expressoft Technology determina ca acestea sunt integre, acestea vor fi incetate cu acceasi data.

(iii) cand Produsele reprezinta Echipamente / Bunuri, atunci acestea vor fi livrate pe cheltuiala Clientului catre Expressoft Technology si verificate de Expressoft Technology pentru a se determina daca nu sunt deteriorate si starea lor permite re-sigililarea si comercializarea ulterioara. In situatia in care Expressoft Technology constata ca acestea corespund, va accepta returnarea lor.

8. Limitări ale răspunderii și despagubiri

8.1. Răspunderea Expressoft Technology se va limita la pierderea directă și nu va include pierderile indirecte sau subsecvente. Astfel, printre altele, se vor exclude: pierderi ale venitului, pierderi ale cifrei de afaceri, pierderi ca urmare a închiderii, costuri majorate de producție sau operaționale, pierderi ale bazei de clienți și pierderi ale reputației, pierderi datorate întârzierii Produselor și nu numai.

8.2. Expressoft Technology nu va fi răspunzătoare pentru pierderea sau dauna produsă Programelor/Bazelor de date pe parcursul reparării sau modernizării oricăror alte programe, bunuri sau echipamente relaționate acestora, dacă aceste lucrări nu au fost aprobate de către Expressoft Technology. Clientul va fi responsabil pentru protejarea tuturor datelor, asumându-și toate precauțiile împotriva oricăror pierderi de date. Expressoft Technology recomandă Clientului back-up periodic al bazei de date zilnic, - interval minim de 1 zi calendaristică - , pe un mediu de stocare extern (stick usb, hard disk extern, CD etc.).

8.3. Expressoft Technology nu are nicio răspundere pentru daunele cauzate de spargerea Programelor si/sau editarea Bazei de date de catre terte parti, indiferent ca aceste terte parti se afla sub autoritatea Clientului sau nu, ca reprezinta salariati sau subcontractori ai acestuia si indiferent ca accesul la Programe / Baze de date se realizeaza din locatia Clientului sau remote. Expressoft Technology exclude expres orice garantie de securitate cu privire la Program si/sau Baza de date.

8.4.DESPĂGUBIREA MAXIMĂ ACORDATĂ DE Expressoft Technology ESTE LIMITATĂ LA PREȚUL ÎNCASAT PENTRU PRODUSELE FURNIZATE CLIENTULUI CARE AU CONDUS LA PRETENȚIA RESPECTIVĂ, INDIFERENT DE NATURA PRETENȚIEI, FIE ACEASTA CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ, DE GARANȚIE SAU DE ALTĂ NATURĂ.

8.5. Pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor ce îi incumbă în baza Contractului, Expressoft Technology datorează penalități de întârziere de 0.15%/zi din valoarea obligației neexecutate, până la data executării acesteia.

9. Încetare

9.1. Contractul poate înceta în următoarele moduri:

(i) prin denunțare de către oricare dintre părți, cu preaviz de 30 (treizeci) zile. În situația în care Clientul denunță Contractul, acesta se obligă să plătească către Expressoft Technology cheltuilelile efectuate de acesta până la data denunțării, în scopul Contractului, precum și să-și achite toate obligațiile de plată către aceasta;

(ii) Expressoft Technology poate denunța unilateral Contractul, în urma unei notificări prealabile de 5 zile înainte de încetare, fără ca Clientul să poată pretindă daune-interese, în următoarele cazuri:

i) neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului, a tranzactiei, in cazul platii online;

ii) invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Expressoft Technology, in cazul platii online;

iii) datele furnizate de catre Client in Cont sunt incomplete sau incorecte, iar Ordinul de achizitie nu se poate executa; iv) realizarea a mai mult de doua livrari consecutive in baza acestuia sau a altor Contracte, esuate. (ii) prin expirarea acestuia prin ajungere la termen, pentru Servicii; (iii) prin acordul partilor, consemnat in scris prin Act aditional;

(iv) prin reziliere, oricare dintre parti putand solicita rezilierea, in situatia in care cealalata parte nu isi executa sau executa cu intarziere ori in mod necorespunzator obligatiile ce ii revin in baza Contractului si a fost notificata cu preaviz de 30 (treizeci) de zile de cealalta parte in scris in acest sens, dar nu a luat masuri de remediere. Rezilierea intervine de plin drept, fara somatie, fara punere in intarziere, fara a fi necesara interventia instantei sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile;

(v) în caz de forță majoră;

(vi) în cazul nerespectarii prevederilor Angajamentului/Acordului de licenta, prin revocarea licentei Programelor si/sau Bazelor de date;

9.2. Clientul accepta ca, in cazul in care incalcarea Contractului ce a dus la incetare acestuia ii este imputabila, precum si in situatia in care inregistreaza plati restante catre Expressoft Technology, nu mai poate utiliza Produsele.

9.3. Daca Expressoft Technology reziliaza acest Contract in conditiile specificate mai sus, Clientul trebuie sa plateasca in 30 (treizeci) zile toate sumele scadente si acumulate pentru Produsele livrate in baza acestui Contract inainte de o astfel de reziliere, plus taxele si alte cheltuieli aferente. In aceasta situatie, Expressoft Technology poate suspenda sau anula orice livrare confirmata.

9.4. Incetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.Orice termeni ai acestui Contract care prin natura lor se extind dincolo de terminarea Contractului raman in vigoare pana la indeplinirea lor.

9.5. La incetarea Contractului, Expressoft Technology va inchide licentele Programelor si/sau Bazelor de date, iar Clientul va inceta orice folosire, in orice mod, a Programului si/sau a Bazei de date si va proceda la dezinstalarea acestuia de pe echipamentele pe care acesta erau instalate. In situatia in care Contractul inceteaza urmare a nerespectarii Angajamentului/Acordului de licentiere, prin inchiderea licentei de catre Expressoft Technology, Clientul nu mai are dreptul de a utiliza respectivul Program /Baza de date si se aplica corespunzator dispozitiile de mai sus, pretul achitat de Client catre Expressoft Technology ramanand bun incasat de acesta cu titlu de clauza penala pentru nerespectarea obligatiilor. Cu toate acestea, acesta prevedere nu va fi interpretata ca restrictionand dreptul Expressoft Technology la orice alte remedii disponibile, banesti sau de alt fel, si nu va impiedica Expressoft Technology de la repararea prejudicului astfel creat de Client pe orice cale.

10. Notificări

10.1. Orice notificare, cerere sau comunicare adresata de o parte celeilalte parti va fi valabil efectuata daca este facuta in forma scrisa si adusa la cunostinta partii fie prin scrisoare recomandata, fax sau posta electronica (e-mail), fie direct, sub semnatura reprezentantilor autorizati ai partii la coordonatele mentionate in Contract si/sau Ordinul de achizitie / Cont. 10.2. In cazul in care notificarea se va face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea este trimisa prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare care urmeaza zilei de expediere. Notificarea verbala si/sau telefonica nu este luata in considerare daca nu este consemnata imediat (maxim 2 (doua) ore ) prin una din modalitatile sus-mentionate.

11. Confidențialitate

SC EXPRESSOFT TECHNOLOGY SRL persoană juridică înregistrată la Registrul Comerțului (nr. J40/1167/1991, CUI RO1581947) este operator direct. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este furnizarea de produse și servicii prin intermediul platformei online cât și scopurile paralele ale acestei activități: returnarea produselor, procesarea informațiilor necesare livrării, îmbunătățirea experienței pentru utilizator prin reținerea anumitor setări sau preferințe, după obținerea consimțământului acestuia, modificări de preț, caracteristici ale produselor/serviciilor, modificări ale stocului, promoții, facturare. 

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute în acest document.  

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fară nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.  

Conform legislației din România minorii nu pot încheia contracte comerciale și nici datele lor personale nu sunt prelucrate fară acordul părinților. 

Neacceptarea acestei convenții ori a oricărei prevederi din aceasta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea sitului ori utilizarea în orice mod a serviciului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, utilizarea în orice mod a serviciului constituie o acceptare în întregime a convenției și a oricărei prevederi din aceasta, inclusiv a oricăror modificări ulterioare care vor putea fi efectuate fară restricții de către furnizor, fară a fi necesară nicio altă formalitate. 

Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 (GDPRpentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electroniceSC EXPRESSOFT TECHNOLOGY SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificatedatele personale furnizate. 

În acest sensSC EXPRESSOFT TECHNOLOGY SRL a elaborat o serie de măsuri tehnice și organizatorice pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în interiorul organizației este condiționată de o serie de măsuri tehnice și organizatorice în vederea securizării acestoraAceste măsuri au rolul de a proteja informațiile la nivelul organizației împotrivă incidențelor de securitate. 

La nivelul organizației, s-au întreprins următoarele măsuri de securitate pentru reducerea riscurilor: 

Măsurile tehnice: 
 • Certificatul SSL - are rolul de a securiza schimbul de informații prin Internet. Acesta criptează informațiileînaintea ca acestea  circule prin Internet. Informațiile criptate nu pot fi decriptate decât de serverul căruia îi sunt adresateAcest lucru garantează  informațiile trimise către un website/platformă online nu vor fi furateinterceptateprelucrate.  Informațiile despre carduri bancare, parole și în general orice informație care se dorește a rămâne  privată este securizată de acest certificat. 
 • Back-up automat – setat la un interval de timp pentru garantarea informațiilor și pentru  toți clienții  fie siguri  informațiile și preferințele furnizate de ei nu dispar și nu sunt distrusepierdute sau incorecte în cazul unei erori a serverului. 
 • Filtre anti – spam și antivirus care previn infiltrarea conținutul malițios sau a unor viruși care pot prelucra datele în mod neautorizat sau care le pot transmite către alte entități sau persoane care nu au obținut consimțământul persoanei vizate. 
 • Protejarea conținutului profilului de client prin introducerea unei reguli de generare a parolei mai complexe. Se solicită clientului, la crearea contului, o parolă care  îndeplinească un criteriu de complexitate mai mare (alfanumeric + caractere speciale); 
 • Securizarea modulelor și a scripturilor care comunică în interiorul platfomei. Se verifică în mod constant funcționarea elementelor implicate în interacțiunea client-server, server-client. 
 • Verificarea și optimizarea modulelor în vederea menținerii lor up-to-date pentru prevenirea vulnerabilitatilorAceastă măsură previne identificarea vulnerabilitatilor la nivel global în platfomele utilizatevulnerabilități de tip 0-day ce pot intercepta schimbul de
 • date și implicit date cu caracter personal în interacțiunile clientului cu platforma sau ale responsabilului de proces cu clientul și platforma. 
 • Clasificarea tipurilor de acces de către responsabilul de proces – grupuri de administrareposibilitatea de a adaugă sau șterge anumite drepturi pe un user cu acces deplin – personalizarea accesului în funcție de necesitate. 
 • Protejarea cu parolă a dispozitivului de pe care, responsabilul de proces efectuează prelucrările de date, pentru a preveni intervenția neautorizată. 
 • Firewall – program software și componenta hardware instalată în locația serverelor al firmei care oferta hostingul platformei online, sunt destinat protejării serverului și al echipamentelor de rețea
 • împotrivă atacurilor informaticeîncercării de pătrundere neautorizatăinstalării de aplicații software malițioase ce pot pune în pericol datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei. Firewall-ul blochează accesul persoanelor neautorizate la informațiile stocate pe echipamentul conectat la Internet. 
 • Accesul la sistemele de procesare a datelor în care sunt procesate datele personale este posibil doar după ce persoana autorizată a fost identificată și autentificată cu succes (de ex. cu nume de utilizator și parolă sau card cu chip/PIN), cu utilizarea masurilor de securitate cele mai performanteÎn cazul lipsei autorizațieiaccesul este refuzat. 
 • Toate încercările de accesareatât cele reușitecât și cele respinse, sunt înregistrate (ID de utilizator, computer, adresa IP utilizatăși arhivate într-un format conform regulilor de audit pentru 3 luniÎn vederea detectării folosirii necorespunzătoareserverul efectuează verificări repetatealeatorii; 
 • Accesul este blocat după încercări de autentificare incorecte repetate 
 • Verificarea constantă a vulnerabilităţilor platformei care ar putea permite extragerea de informații și date cu caracter personal. Hostingul are măsuri și soluții de securitate care scanează recurent fișierele procesate și fluxul de date care circulă în interiorul platformei; 
 • Combaterea riscurilor unor breșe de securitate prin luarea măsurilor de precauție din punct de vedere tehnic și organizatoric prin securizarea platformei și update- ul constant cu versiuni stabile ale acesteia. 
 • Securizarea cu parolă a echipamentului care au acces direct la tabela de comenzi și la datele pentru livrarefacturare ale clienților pentru a preveni accesul neautorizat și implicit prelucarea neautorizată de către persoane neavizate. 

12. Forță majoră

12.1. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor contractuale atunci când acestea sunt cauzate de orice eveniment imprevizibil care se află în afara controlului părții respective, care nu implică vina sau neglijenta acesteia. Se includ, fără limitări: calamități naturale, izbucnirea unor revolte civile sau revoluții, acte de terorism, acte ale oricărui guvern sau organe ale puterii de stat, războaie, incendii, inundații, epidemii, restricții impuse de carantină sau embargouri, explozii, greve (fie acestea legale sau ilegale). Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în vederea ameliorării efectului evenimentului care constituie forța majoră.

12.2. Cazul de forță majoră va fi notificat celorlalte părți în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariția sa, iar în termen de 5 (cinci) zile de la notificare, partea afectată va remite celeilalte părți o confirmare scrisă a cazului de forță majoră emisă de Camera de Comerț și Industrie a

României sau de altă autoritate competentă.

12.3. În cazul în care acest eveniment se prelungește pentru o perioadă de peste 90 (nouăzeci) de zile și împiedică executarea Contractului, oricare dintre părți poate anula Contractul sau Produsele nefurnizate prin transmiterea unei notificări scrise. Prevederile prezentei secțiuni nu anulează obligația Clientului de a achita Produsele furnizate de către Expressoft Technology, pe baze proporționale.

13. Date personale

13.1. Expressoft Technology garantează că datele personale ale Reprezentantului, colectate prin intermediul Contului, vor fi folosite exclusiv în scopul încheierii și executării Contractului. Expressoft Technology poate colecta date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), furnizate la crearea unui Cont de către Reprezentant pentru Client, numai cu acordul expres al acestuia, în următoarele scopuri: validarea, expedierea și facturarea Ordinului de achiziție către Client; rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la un Ordin de

achiziție sau un Contract; pentru a asigura accesul acestuia la Magazinul on-line; trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic; contactarea acestuia, la cererea sa scrisă; scopuri statistice. Prin crearea Contului, fiecare Reprezentant sau Client și-a exprimat consimtământul expres ca Expressoft Technology să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

13.2. Datele Clientului și ale Reprezentantului vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii, precum și băncii emitente a instrumentului de plață utilizat de

Client la efectuarea plății și de asemenea procesatorului de carduri. 13.3. Reprezentantul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, și că este în cunoștință de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 679/2016, in special de:

(a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere și în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Expressoft Technology),

(b) dreptul de intervenție asupra datelor (de a cere și obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum și

notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau disproporționată față de scopul legitim care ar putea fi lezat),

(c) dreptul de opoziție (de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia unor dispozitii legale contrare),

(d) dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost incalcate si repararea prejudiciului incercat. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail sau in scris catre Expressoft Technology. In situatia in care Reprezentantul solicita incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal, accesul la Magazinul on-line va fi automat restrictionat, deoarece nu poate functiona fara prelucrarea datelor cu caracter personal. Clientul va primi automat o notificare in acest sens si are obligatia de a numi alt Reprezentant legal in cazul in care doreste reluarea accesului in Magazinul on-line.

14. Diverse

14.1. Prezentul Contract reprezinta intreaga intelegere a partilor cu privire la Produsele comandate de Client si inlocuieste orice intelegeri dintre parti trecute sau prezente, scrise sau orale, privitoare la acestea si nu exista elemente secundare asupra carora partile nu au convenit. Partile nu vor putea deroga de la prevederile exprese ale Contractului prin aplicarea practicilor statornicite intre parti, a uzantelor sau a echitatii.

14.2. Orice modificari aduse Contractului nu vor putea fi facute decat prin act aditional semnat de ambele parti.

14.3. In cazul in care o clauza contractuala este lovita de nulitate sau devine inaplicabila, celelalte clauze se vor mentine in vigoare si respectiva clauza contractuala va fi inlocuita cu o alta clauza adecvata scopului si intentiei Contractului. Titlurile articolelor au rol exclusiv de referinta si nu vor avea niciun efect asupra interpretarii acestora.

14.4. Contractul este supus legii romane. Daca rezolvarea pe cale amiabila a eventualelor litigii nu este posibila, solutionarea se va face prin instanta de judecata competenta. Competenta de solutionare apartine instantelor de la sediul Expressoft Technology.

14.5. Contractul este incheiat exclusiv intre Client si Expressoft Technology. Nicio terta parte nu va dobandi drepturi impotriva Expressoft Technology, iar Expressoft Technology nu va avea nicio raspundere fata de terti, ca urmare sau in legatura cu orice contract. In plus, Clientul va despagubi Expressoft Technology impotriva tuturor actiunilor, pretentiilor sau solicitarilor terților, de natură delictuală sau de altă natură, născute în mod direct sau indirect în legatură cu Produsele, în cazul în care aceste acțiuni, pretenții sau solicitări sunt cauzate de sau datorate, chiar și parțial, Clientului.

14.6. Neexercitarea de către Expressoft Technology a drepturilor sale nu este și nu poate fi considerată ca o renunțare la acele drepturi (inclusiv cu privire la o încălcare a Contractului de către Client). În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalentul bănesc a obligației respective nu înseamnă că a renunțat la acest drept.

14.7. Clientul declară în mod expres că acest Contract, și toate documentele referențiate în cuprinsul său și care fac parte integrantă din acesta, au fost aduse la cunostință și negociate între părți și ca acestea în integralitatea lor reprezintă clauze negociate în sensul articolului 1202 C. civ. În acest sens, Clientul declară că acceptă în mod expres dispozițiile art. 1.7., 5.1.1., 5.2.5., 5.2.7, 8, 9.1.pct. (i), pct (ii), 9.1.pct. (iv), 9.3., 9.5. si 14.4. din acest Contract.

14.8. Niciuna dintre părți nu poate cesiona Contractul în tot sau în parte, fără acordul scris prealabil al celeilalte.

14.9. Expressoft Technology își rezervă dreptul de a sub-contracta orice parte a oricărei furnizări de Produse. Succesorii legali, atât ai Expressoft Technology cât și ai Clientului, vor fi îndreptățiți la drepturile și supusi obligațiilor stabilite în acest Contract.

14.10. Contractul poate fi tiparit fără nicio îngrădire, pentru lecturare, într-o formă needitabilă și poate fi găsit în permanență pe Site, în Cont. Versiunea tiparită nu poate prevala față de versiunea electronică aflată pe Site, și nu poate fi utilizată ca mijloc de probă a termenilor și condițiilor pe care le conține. Semnatarii prezentului Contract declară că au toate autorizațiile și/sau împuternicirile necesare in conformitate cu legea romana si actele constitutive ale societatilor pe care le reprezinta pentru semnarea acestuia.